Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden plintenxxl 

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zowel de webshop als het montageteam die de plinten monteerd op locatie. GEPLAATST OP 25-09-2018 – GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL 

Artikel 1 – Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 1. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer. 
 2. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, 

hierna:plintenxxl. 

 1. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 2. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
 3. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met 

Aannemer. 

 1. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij plintenxxlt zich jegens Opdrachtgever verbindt 

om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een 

onverbrekelijk geheel vormen. 

 1. Producten: De Producten die door plintenxxl worden aangeboden, zijn sfeerplinten en 

watervaste plinten. 

 1. Werkzaamheden: De werkzaamheden die plintenxxl aanbiedt zijn alle werkzaamheden in 

de ruimste zin van het woord binnen het monteren van plinten en/of levering van Producten 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van plintenxxl , elke 

Overeenkomst tussen plintenxxl en Opdrachtgever en op elk werk dat door 

plintenxxl wordt aangeboden. 

 1. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over 

deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal plintenxxl aan 

Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met plintenxxl 

is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever. 
 2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de 

originele bepaling. 

 1. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene 

voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene 

voorwaarden. 

 1. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden 

opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door plintenxxl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 

anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit 

uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

 1. plintenxxl is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door 

Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft plintenxxl het 

recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor plintenxxl gegronde 

reden te weigeren. 

 1. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is 

dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen plintenxxl niet binden. 

Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, 

functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, 

promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige 

schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare 

afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. 

 1. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens 

onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft plintenxxl het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. 

Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen. 

 1. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen. 
 2. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van plintenxxl zijn indicatief en 

geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht plintenxxl niet tot levering van een deel van de in 

de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van 

plintenxxl heeft aanvaard en heeft betaald. 

 1. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan 

plintenxxl , zal plintenxxl de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail 

bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), 

daarna kan plintenxxl niet meer aan een Aanbod gehouden worden. 

 1. plintenxxl is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had 

kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

 1. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door plintenxxl aan 

Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de 

offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 1. plintenxxl heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor plintenxxl gegronde reden te weigeren. 
 2. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met plintenxxl , is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk. 
 3. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
 4. Producten die wegens (maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod. 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht, tenzij anders overeengekomen. 
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor plintenxxl uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door plintenxxl van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door plintenxxl te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever 

verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die plintenxxl over het gehele werk zou hebben gemaakt. 

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 
 2. Zowel Opdrachtgever als plintenxxl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is plintenxxl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. plintenxxl is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever. 
 3. Indienplintenxxl na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van plintenxxl . 
 4. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is plintenxxl gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 
 5. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. plintenxxl is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 6. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart plintenxxl voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

Artikel 6 – Annulering van de overeenkomst 

 1. Als de Opdrachtgever annuleert kan dit tot een week van tevoren kosteloos, daarna is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden. 2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als plintenxxl 

kan bewijzen dat 

zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. 

 1. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt plintenxxl dit schriftelijk. 
 2. Producten die speciaal voor Opdrachtgever worden ingekocht, na de totstandkoming van de Overeenkomst, zijn uitgesloten van het annuleringsrecht. 

Artikel 7 – Meer- en minderwerk en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. plintenxxl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten. 
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal plintenxxl 

Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk. 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij plintenxxl de onjuistheid van de gegevens vóór het 

vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), isplintenxxl gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

 1. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de

aanwezigheid van asbest en houtrot, is plintenxxlt gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden. 

 1. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden. 

Artikel 8 – Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer plintenxxl op locatie van 

Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend indien Opdrachtgever zich buiten een straal van 95 km vanaf Amsterdam 

bevindt, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden. 

 1. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij plintenxxl Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. plintenxxl werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk. 
 2. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor plintenxxl (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door plintenxxl ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is plintenxxl gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is plintenxxl gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan plintenxxl heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag plintenxxl er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd. 
 4. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag terstond te voldoen. 
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van plintenxxl . 

Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van plintenxxl een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. 

 1. plintenxxl is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding. 
 2. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van plintenxxl bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs. 
 3. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel vanplintenxxl ), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden. 
 4. De werkbonnen van plintenxxl worden telkenmale aan de factuur gehecht en is leidend voor de door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever wordt geacht deze bonnen te ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud van de werkbonnen. 
 5. Betaling van de Werkzaamden geschiedt bij levering door middel van een pinapparaat en/of betaalverzoek. Indien Producten door Opdrachtgever via de webshop besteld worden, geschiedt de betaling vooraf via iDEAL. 

Artikel 9 – Incassobeleid 

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal plintenxxl zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 2. Indien plintenxxl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
 3. plintenxxl is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door plintenxxl , of 

Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. 

 1. Ook indien plintenxxl , voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is plintenxxl gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst. 

Artikel 10 – Uitvoering werkzaamheden 

 1. plintenxxl zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden

uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat plintenxxl ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel. 

 1. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is plintenxxl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor plintenxxlt , is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 2. plintenxxl vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart plintenxxl expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. plintenxxl zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan plintenxxl te vergoeden. 
 3. plintenxxl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 4. plintenxxl heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is. 
 5. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van plintenxxl . Bovendien is plintenxxl gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren). 
 6. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is plintenxxl gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van plintenxxl volledig te voldoen. 
 7. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat: 

Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, inmetingen, aantal strekkende meters, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door plintenxxl gewenste wijze aan plintenxxl ter beschikking worden gesteld; 

plintenxxl op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke 

locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is plintenxxl gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade. 

De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat plintenxxl geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden; 

plintenxxl tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen; 

De werklocatie in zodanige staat is dat plintenxxl ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten. Eventuele meubels dienen minimaal een meter van de wand te staan; plintenxxl op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever; 

De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval; 

De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer vanplintenxxl opgeslagen kunnen worden zonder dat 

beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever; 

Op de werklocatie dienen de door plintenxxl en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan plintenxxl gerekend worden. 

Het behang/scan dient minimaal 5 cm worden afgesneden. 

Sauswerk dient minimaal 5 cm vrij van de vloer opervlakke gesaust te zijn. 

Indien tot de grond gesaust te zijn moet het latex een schrobvaste type latex te zijn en/of voorgelijmd te zijn. 

De metingen van de plinten correct zijn. 

De aanwijzingen van plintenxxl worden opgevolgd. 

De vloeren zijn afgedekt. 

 1. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is plintenxxl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.plintenxxl hanteert een start tarief a 34,95 inclusief b.t.w en voorrijkosten a 0.65 eurocent per kilometer inclusief b.t.w door te berekenen aan Opdrachtgever.Uurtarief per monteur 59,95 per uur. 
 2. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en plintenxxl nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht vanplintenxxl om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 

Artikel 11 – Adviezen 

 1. Deplintenconcurrent kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, rapportages en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal plintenxxl de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. De door plintenxxl verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken

als bindend advies. 

 1. Opdrachtgever is op eerste verzoek van plintenxxl verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien plintenxxl wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door plintenxxl gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van plintenxxl kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 
 2. Opdrachtgever zal plintenxxl schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 

Artikel 12 – Levering Producten 

 1. Als plaats van levering geldt het huisadres dat de Opdrachtgever aan plintenxxl heeft gemaakt. 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door plintenxxl of er door andere omstandigheden buiten de macht van plintenxxl enige vertraging ontstaat, heeft plintenxxl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dientplintenxxl schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding. 
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden. 
 3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Deplintenconcurrent gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 4. Indien de Producten worden bezorgd door plintenxxl of een externe vervoerder is plintenxxl , tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Indien plintenxxl gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan plintenxxl ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Indien plintenxxl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. 
 7. plintenxxl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. plintenxxl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 

Artikel 13 – Verpakking en transport Producten 

 1. plintenxxl verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. 
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), 

inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal. 

 1. Het aannemen van zaken zonder op-of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking ingoede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. 

Artikel 14 – (Op)Levering 

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door plintenxxl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft plintenxxl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient plintenxxl schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen. 
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door plintenxxl bij 

Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 1. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van plintenxxl is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van plintenxxl . Het aannemen van zaken van plintenxxl door 

Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd. 

 1. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is plintenxxl gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde. 
 2. plintenxxl spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. 
 3. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden. 
 4. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door plintenxxl gemaakte en/of (op)geleverde zaken. 
 5. Indien plintenxxl te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 
 6. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend. 
 7. plintenxxl is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van

oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van plintenxxl. 

 1. plintenxxl is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden. 

Artikel 15 – Opschorting 

 1. plintenxxl, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 

Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; plintenxxl , na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is; 

Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van plintenxxl kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is plintenxxl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van plintenxxl kan worden 

gevergd. 

 1. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is plintenxxl gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever. 
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door plintenxxl , treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Plintenxxl zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. 

Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 16 – Garanties 

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. 
 2. plintenxxl voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat plintenxxl in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. 
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Deplintenconcurrent gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is plintenxxl 

gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. 

 1. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van plintenxxl verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud. 
 2. Voor de verkochte en geleverde Producten met fabrieksgarantie gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepaling. 

Artikel 17 – Risico overgang 

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van Producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht. 

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. plintenxxl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal plintenxxl de betrokkene hierover informeren. 
 2. Indien plintenxxl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 19 – Overmacht 

 1. plintenxxl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 
 2. Onder overmacht aan de zijde van Deplintenconcurrent wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van plintenxxl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, 

programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van plintenxxl(xi) 

epidemieën en/of pandemieën die het openbare leven verstoren en (xii) overige situaties die naar het oordeel van plintenxxl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar 

verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

 1. Indien naar het oordeel van plintenxxl de uitvoering van de overeengekomen 

Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft plintenxxl 

het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid. 

 1. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar. 

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door plintenxxl leidt tot aansprakelijkheid van plintenxxl jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband

met de opdracht door plintenxxl in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, 

met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens plintenxxl. De aansprakelijkheid is in ieder geval 

beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar. 

 1. plintenxxl is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, 

bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. 

 1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor plintenxxl aansprakelijk is 

(gebleken), dient plintenxxl in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een 

redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding. 

 1. In geval van maatvoering is plintenxxl niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder 

verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de plinten en/of het 

doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole. 

 1. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij plintenxxl zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met 

betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is 

plintenxxl niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het 

gehele werk door Opdrachtgever. 

 1. plintenxxl is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan vloeren en wanden van Opdrachtgever, Opdrachtgever dient vloeren af te dekken. 7. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk voor het uitzetten van plinten als gevolg van restvocht. 

Opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat de woning geen restvocht bevat. 

 1. plintenxxl is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door 

het gebruik van het Product. Plintenxxl levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die 

door Opdrachtgever nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het 

gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan vochtschade, 

gebruiksschade, licht- en waterschade etc.) 

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het 

gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 1. plintenxxl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het 

verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 1. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, 

gereedschappen, machines, materialen en meer die Deplintenconcurrent in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft 

opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie. 

 1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het werk verontreinigd is, zoals bijv. 

asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. 

 1. plintenxxl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen 

of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 

 1. plintenxxl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en 

door of namens plintenxxl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

 1. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van plintenxxl , tenzij sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als 

meerwerk. 

 1. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van plintenxxl 

vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij plintenxxl binnen een jaar 

nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van plintenxxl vervalt na een jaar na het eindigen 

van de Overeenkomst tussen partijen. 

 1. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Plintenxxl is niet aansprakelijk voor schade van 

Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden. 

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan plintenxxl verstrekt in het 

kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever 

hiervoor verantwoordelijk. Indien plintenxxl op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te 

weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door 

Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is plintenxxl verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen. 

 1. Opdrachtgever vrijwaart plintenxxl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart plintenxxl voor aanspraken van derden met betrekking tot 

intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden. 

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. 

Opdrachtgever vrijwaart plintenxxl voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van 

(bouw)vergunningen. 

 1. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan 

plintenxxl verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

 1. Opdrachtgever vrijwaart plintenxxl tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, 

vorderingen en andere overheidsmaatregelen. 

Artikel 22 – Klachten 

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van plintenxxl of 

anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via 

plintenxxl@gmail.com/info@plintenxxl.nl met als onderwerp “klacht”. 

 1. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil

plintenxxl de klacht in behandeling kunnen nemen. 

 1. plintenxxl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
 2. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 23 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen plintenxxl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. plintenxxl kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen plintenxxl en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Noord-Nederland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op om uw wensen te bespreken.